ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ IΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Λεωφόρος Μεγαρίδος 140

Τ.Κ. 193 00

- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Στοιχεία
Τηλ: 210 5570372 Φαξ:

Ιστότοπος :

Μεταπωλητής Κέντρου Ποιότητας
Michelin dealers