Νομικό Σημείωμα

Η παρούσα ιστοσελίδα δημοσιεύτηκε από:
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΣΕΛΕΝ Α.Ε.Β.Ε.
με έδρα στο Χαλάνδρι Αττικής, οδός Τζαβέλλα  αρ. 1-3, Τ.Κ. 15231
καταχωρηθείσας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αρ. 312401000
Φιλοξενήθηκε από:
Micro Microsoft Ireland Operations Ltd.
One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown,
Dublin 18, D18 P521,
Ireland
+353 1 7063476
Συνεργαζόμενος συνεργάτης υπηρεσίας:
LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANCE
Tél : +33 (0)1 48 13 00 00
Fax : +33 (0)1 48 13 31 21
Υπεύθυνος δημοσίευσης :ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ
Παρακαλούμε να διαβάσετε το παρόν νομικό σημείωμα προσεκτικά πριν συμβουλευτείτε την παρούσα ιστοσελίδα της Michelin (η «Ιστοσελίδα») που αφορά αποκλειστικά την εμπορική γραμμή Φορτηγών. Αυτή η ιστοσελίδα προορίζεται αποκλειστικά για τους χρήστες και τους εμπόρους λιανικής πώλησης ελαστικών, που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα για ελαστικά φορτηγών. Ανατρέξτε στον «παγκόσμιο χάρτη» για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σχετική χώρα.
Οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο Michelin είναι αυτοτελή νομικά πρόσωπα με δικά τους δικαιώματα και υπό ανεξάρτητο νομικό καθεστώς. Ωστόσο, με σκοπό τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των πληροφοριών σε αυτή την Ιστοσελίδα , μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι όροι: “Michelin,”  “Όμιλος”, “Όμιλος Michelin” και “εμείς”; οι όροι αυτοί χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν όλες τις εταιρείες του Ομίλου που ασκούν ανεξάρτητα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

ΑΡΘΡΟ 1: ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του παρόντος νομικού σημειώματος είναι να καθορίσει τους όρους υπό τους οποίους η Michelin θέτει αυτή την Ιστοσελίδα στη διάθεσή σας και τους όρους και προϋποθέσεις  που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση της. Η χρήση της Ιστοσελίδας εξαρτάται από τη συμμόρφωσή σας με το παρόν νομικό σημείωμα, για το οποίο η Michelin διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ενημέρωσης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νομικού σημειώματος.
Αν δε συμφωνείται με τους παρόντες όρους, σας παρακαλούμε να αποφύγετε αμέσως την πρόσβαση και/η χρήση της Ιστοσελίδας.

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

2.1 Ιστοσελίδα: Πρόσβαση και Χρήση
Η Michelin επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η Ιστοσελίδα παραμένει διαθέσιμη, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αντίστοιχη υποχρέωση. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιηθεί, να ανασταλεί προσωρινά ή να κατασταλεί για λόγους συντήρησης, ενημέρωσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ιδίως τεχνικό, νομικό ή ασφαλείας. Η Michelin σε καμία περίπτωση δε θα θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτές τις διαταραχές ή οποιεσδήποτε επακόλουθες συνέπειες για το χρήστη.
Αναλαμβάνετε την ευθύνη να απέχετε από την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας με δόλιο τρόπο.

2.2 Περιεχόμενο: Πρόσβαση και Χρήση
Αυτή η Ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες και περιέχει επικεφαλίδες που παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, την εμπειρία της Michelin στην κινητικότητα, τις καινοτομίες που σχετίζονται με τα ελαστικά φορτηγών, τον κατάλογο ελαστικών Michelin για φορτηγά και επίσης ένα εργαλείο που επιτρέπει την επιλογή του κατάλληλου ελαστικού ή την εύρεση ενός μεταπωλητή.
Η Michelin διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να διορθώνει, να διακόπτει και/η να αποσύρει το περιεχόμενο ή μέρος αυτού και/η την Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.
Η Michelin σας παρέχει το δικαίωμα λήψης, εκτύπωσης και χρήσης του περιεχομένου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (I) εάν διατίθεται μια λειτουργία λήψης, (II) εάν το περιεχόμενο χρησιμοποιείται για μη εμπορικούς σκοπούς (III) και καλόπιστα και (IV) αν και οι ίδιες οι προειδοποιήσεις ιδιοκτησίας καθώς και η ημερομηνία δημοσίευσης on-line που εμφανίζεται στο περιεχόμενο παραμένουν άθικτες, όπου εμφανίζονται τέτοιες πληροφορίες. Το δικαίωμα αυτό δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ερμηνεύεται ως παραχώρηση άδειας, ιδίως όσον αφορά το εμπορικό σήμα ή το λογότυπο.
Κάθε Περιεχόμενο Τρίτου, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.2, υπόκειται σε σχετικούς όρους του τρίτου μέρους.

2.3 Περιορισμός Χρήσης
Εκτός εάν έχει ρητώς εγκριθεί εκ των προτέρων από τη Michelin, απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση και χρήση εκτός από εκείνη που αναφέρεται ως άνω, και ειδικότερα:
• οποιαδήποτε προσαρμογή, παροχή στο κοινό (ζητηθείσα ή μη), διανομή, αναμετάδοση υπό οποιαδήποτε μορφή, δικτύωση, δημόσια επικοινωνία του συνόλου ή μέρους των Υπηρεσιών και όλων των έργων, υπηρεσιών, εμπορικών σημάτων και όλων των πνευματικών δικαιωμάτων ή υλικού που μπορεί να προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας που αναπαράγεται στην ιστοσελίδα.
• οποιαδήποτε εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και για ιδιωτικούς σκοπούς, ενός σημαντικού μέρους (από άποψη ποσότητας ή / και ποιότητας) του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται από την Ιστοσελίδα.
• οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή επαναχρησιμοποίηση, ακόμη και για ιδιωτικούς σκοπούς, ακόμη και ενός μικρού μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων που δημιουργούνται από την Ιστοσελίδα.
• κάθε σύνδεση, πρόσβαση, τροποποίηση, προσθήκη, διαγραφή που σχετίζεται με το σύστημα αυτόματης επεξεργασίας για ηλεκτρονική δημοσίευση και μεταβάλλει τους όρους δημοσίευσης ή την πολιτική σύνταξης.
Οποιοσδήποτε χρήστης ενεργεί κατά παράβαση της παρούσας ειδοποίησης καθιστά τον εαυτό του υπεύθυνο και υπόλογο αστικής ή ποινικής δίωξης, ιδίως όσον αφορά την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, την παραβίαση παρόμοιων δικαιωμάτων ή / και την παραβίαση των δικαιωμάτων των παραγωγών βάσεων δεδομένων και των συστημάτων αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων.
Υπενθυμίζεται ότι ο χρήστης απαγορεύονται οι ακόλουθες πράξεις:
• πρόσβαση και παραμονή με δόλο σε ένα αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων,
• διαγραφή, τροποποίηση ή δόλια προσθήκη δεδομένων στο εν λόγω σύστημα,
• μπλοκάρισμα του συστήματος.
Η Michelin μπορεί να κινήσει ποινική δίωξη κατά οποιουδήποτε χρήστη που δεν συμμορφώνεται με αυτές τις διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Γενικά
Το περιεχόμενο (το οποίο περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται σε πληροφορίες, κείμενα, αρχεία, γραφήματα, δεδομένα, λογισμικό, βάση δεδομένων, API, εικόνες, φωτογραφίες, οπτικά, βίντεο και ηχητικά κομμάτια, εμπορικά σήματα και λογότυπα, και η ίδια η Ιστοσελίδα) προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο είναι αποκλειστική ιδιοκτησία του εκδότη του. Κάθε αντίγραφο, αναπαραγωγή, αντιπροσώπευση, χρήση, προσαρμογή, τροποποίηση, μετατροπή, μετάφραση ή διάδοση του περιεχομένου, εν όλω ή εν μέρει, αν ανήκει στη Michelin ή σε τρίτο που έχει χορηγήσει στη Michelin αυτά τα δικαιώματα , είναι παράνομο, παρά τα περιορισμένα δικαιώματα που παρέχονται στον χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 4 παρακάτω και / ή οποιοδήποτε ιδιωτικό αντίγραφο που προορίζεται για αποκλειστική χρήση του κατόχου του. Το περιεχόμενο αυτού του Δικτυακού Τόπου υπόκειται σε τροποποίηση χωρίς προειδοποίηση και δημοσιεύεται χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν μπορεί να συνεπάγεται δικαίωμα αποζημίωσης. Το περιεχόμενο προστατεύεται από τα πνευματικά δικαιώματα της © ELASTIKA MICHELIN S.A. ή πνευματικά δικαιώματα των συνεργατών της. Τα λογότυπα είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα.
Οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τους μεταπωλητές ελαστικών φορτηγών ή / και τα ελαστικά που διατίθενται στους χρήστες του διαδικτύου για τη διαβούλευση αποτελούν βάση δεδομένων, δεδομένου ότι η Michelin είναι ο παραγωγός και ιδιοκτήτης μιας τέτοιας βάσης δεδομένων. Το περιεχόμενο αυτών των βάσεων δεδομένων προστατεύεται ως εκ τούτου από το δικαίωμα δημιουργού, από τις διατάξεις του γαλλικού νόμου αριθ. 98-536 της 1ης Ιουλίου 1998 για τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων που θέτει σε εφαρμογή την οδηγία 96/9/ΕΚ της 11ης Μαρτίου 1996.

3.2 Επιπρόσθετοι κανόνες αναφορικά με το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών
Ορισμένo "Περιεχόμενο Tρίτων Μερών" (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, όλων των πληροφοριών, κειμένων, αρχείων, εικόνων, γραφικών, εικόνων, λογισμικού, βάσης δεδομένων, API, δεδομένων, ηχητικών κομματιών, βίντεο, φωτογραφιών, συνδέσμων ιστού, ιστοσελίδων τρίτων υπηρεσίες κοινωνικών δικτύων, ροές RSS από δημοσιεύσεις ιστολογίου και βιβλιοθήκες δεδομένων και λεξικά και άλλο περιεχόμενο και υλικό, σε οποιαδήποτε μορφή, που αποκτήθηκαν ή προήλθαν από πηγές τρίτων, εκτός της Michelin) μπορεί να είναι διαθέσιμα/προσβάσιμα σε εσάς μέσω, εντός ή σε συνδυασμό με τη χρήση της Ιστοσελίδας.
Οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδεια χρήσης σχετικά με το Περιεχόμενο Τρίτων Μερών καθορίζεται από σχετικούς όρους των τρίτων μερών.

ΑΡΘΡΟ 4: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Για να ανταλλάξετε πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Michelin, πρέπει να συμπληρώσετε τα έντυπα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα. Οι απαντήσεις της Michelin στα ηλεκτρονικά μηνύματα και η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν ή συνιστούν απόδειξη οποιασδήποτε δραστηριότητας διαφήμισης, προώθησης ή πωλήσεων στη χώρα όπου βρίσκεται ο χρήστης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Χρήσεως Cookies Privacy Policy and Cookie Policy .
Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους για άλλες σελίδες στο διαδίκτυο. Η Michelin δε μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτές τις σελίδες εκτός από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούνται κουμπιά κοινωνικής δικτύωσης ή plug-ins. Αν ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο για αυτές τις ιστοσελίδες, υπόκεισθε στις πρακτικές απορρήτου της ίδιας της ιστοσελίδας για τις οποίες η Michelin δεν έχει κανένα έλεγχο και για την οποία η Michelin δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

6.1 Γενικός Περιορισμός
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΙ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΑΝ Ή / ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ Η MICHELIN ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ Ή ΟΛΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ/Ή ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ .Η MICHELIN ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΙΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ  ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΣΑΣ.
Η MICHELIN, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΗΣ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Η ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  Ή ΑΛΛΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΕΙΤΕ ΑΜΕΣΗ ΕΙΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΗΣ Ή ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ (ΜΗ) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ/Η ΤΗ (ΜΗ) ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Η ΚΑΘΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3.2)

6.2 Επιπρόσθετος περιορισμός σχετικά με το Περιεχόμενο των Τρίτων Μερών και την Ιστοσελίδα
Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΠΛΟΥΣ Η ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ Η MICHELIN ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ, Η MICHELIN ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΑ ΠΡΟΪΝΤΑ ΚΑΙ/Η ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ Η ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. ΣΥΝΕΠΩΣ, Η MICHELIN ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ Η ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΩΕΙ ΑΠΟ ΤΗ (ΜΗ) ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΤΗ (ΜΗ) ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ/Η ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ  ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ.
Η MICHELIN ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, ΑΛΛΑΖΕΙ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Η ΤΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Η ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥΣ. Η MICHELIN ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΟΔΟΣΙΑ

Κάθε διαφορά σχετικά με την Ιστοσελίδα ή το παρόν νομικό σημείωμα θα υπάγεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας. Η διαφορά διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο επί της ουσίας, ανεξαρτήτως σύγκρουσης νόμων. Η χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους του παρόντος νομικού σημειώματος κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος για οποιονδήποτε λόγο, θεωρείται ότι δεν αποτελεί μέρος του παρόντος νομικού σημειώματος και δεν επηρεάζει το κύρος ή την εφαρμογή άλλων όρων.
Νομικό Σημείωμα : Σεπτέμβριος 2018